Äktenskapsförord


 

Vad är ett äktenskapsförord?

Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar välja att göra all– eller delar av sin egendom till enskild egendom. Det innebär att vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller dödsfall kommer den enskilda egendomen att behandlas annorlunda än giftorättsgodset och inte värdemässigt delas med den andre maken. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Äktenskapsregistret för att bli giltigt. Vill makarna ändra något, t ex göra den enskilda egendomen till giftorättsgods, måste ett nytt äktenskapsförord upprättas och registreras då det tidigare registrerade äktenskapsförordet annars fortsätter att gälla.