Tidslinje över arvskiftes olika delar

Arvskiftesprocsessen

Arvskiftet är ett avtal mellan samtliga dödsbodelägare där man kommer överens om hur arvet ska fördelas. Det fungerar även som ett rättsligt verktyg för att fastställa och reglera vilken arvinge som ska erhålla vilken del av den avlidnes tillgångar och behöver visas upp för exempelvis banker och Lantmäteriet för att kunna skifta ut tillgångar.

Det första ni arvingar ska besluta om är hur ni vill att tillgångarna ska skiftas. Observera att för det fall att det bland dödsbodelägarna finns omyndiga barn eller person med god man eller förvaltare måste arvskiftet godkännas av Överförmyndarnämnden innan arvet kan skiftas mellan er. En del dödsbon väljer att sälja av samtliga tillgångar för att sedan skifta ut bankmedel medan andra väljer att skifta ut tillgången. Det är också viktigt att komma överens om vem som ska ha vad om det är tillgångar som ej kan delas. Vi rekommenderar att kalla till ett möte där samtliga arvingar deltar för att diskutera processens olika delar där. Det blir en möjlighet för samtliga arvingar att ge förslag och göra sin röst hörd. Vissa väljer att omgående göra ett partiellt arvskifte. Det betyder att enbart en del av egendomen i dödsboet fördelas. Resterande egendom ”stannar kvar” i dödsboet och skiftas ut vid det slutgiltiga arvskiftet. Detta kan med fördel användas om ni arvingar vill få ut en del av arvet i väntan på att fastighet eller annan egendom säljs.

När ni beslutat om hur tillgångarna ska skiftas genomförs inledningsvis en eventuell försäljning av tillgångar och de uppgifter som krävs till arvskifteshandlingen, exempelvis aktuella värden avseende tillgångarna och aktuella saldobesked hos berörd bank, inhämtas. Inhämtandet av uppgifter inför arvskiftet och eventuell försäljning av tillgångar kan ta lite längre tid då bankerna och andra parter vanligtvis har en speciell grupp som handlägger dödsbon. Vi hjälper er att beräkna ut skiftesvärden i de fall det måste tas hänsyn till eventuell skatt eller andra kostnader/avdrag.

När alla uppgifter inhämtats och eventuell försäljning genomförts fastställs arvskiftets skiftesdag och juristen kan påbörja upprättandet av ett utkast av arvskifteshandlingen. Inom två arbetsveckor från skiftesdagen skickas sedan utkastet ut till samtliga arvingar för påseende och godkännande.

När samtliga arvingar godkänt arvskifteshandlingen ska den skrivas under för att bli gällande. Vi kan på uppdrag av er arvingar genom fullmakt skriva under arvskifteshandlingen om så önskas för att förenkla processen.

När arvskifteshandlingen är undertecknad av samtliga arvingar kan skiftet verkställas. Vi kan på uppdrag av er arvingar genom fullmakt verkställa skiftet på bank eller ombesörja lagfartsändring hos Lantmäteriet. Handläggningstiderna varierar beroende på bank, där verkställandet av skiftet dröjer i regel ytterligare ca 6-12 arbetsveckor, då ärendet inte handläggs på det lokala bankkontoret utan ska utföras av bankens egen arvskiftesgrupp.

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.