Tidslinje över bouppteckningens olika delar

Steg för steg.

När en person avlider är det en del juridiska saker att hantera. Bouppteckningen är det första steget i avvecklingen av dödsboet och kan beskrivas som "livets bokslut". En bouppteckning är en dokumentation som tydligt redovisar vilka tillgångar och skulder den avlidna hade på dagen för dödsfallet, samt identifierar de personer och eller organisationer som ska ärva den avlidna. I bouppteckningen ska man även ta hänsyn till eventuella juridiska dokument som den avlidna lämnat efter sig, så som testamente eller äktenskapsförord.

Efter att uppdragsavtalet är signerat kontaktar vi alltid bouppgivaren för en överlämning av uppgifter, detta kallas för ett uppstartssamtal. Där fördelar vi arbetet och bestämmer vem som ska göra vad i uppdraget. Att samla in uppgifter brukar vara det som tar längst tid då banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa handläggningstiderför att skicka ut all information. Utöver ovanstående uppvisas eventuellt testamente, äktenskapsförord eller andra juridiska handlingar som är aktuella för bouppteckningen.

När juristen har sammanställt dödsbodelägarkretsen bokas dag för bouppteckningsförrättning och kallelser skickas ut till berörda personer.

När alla uppgifter har inkommit granskar juristen allt material och sammanställer dödsbodelägare, efterarvingar och legatarier samt uppställningen av tillgångar och skulder i ett utkast av den så kallade bouppteckningshandlingen.

Till det möte som kallas bouppteckningsförrättning har samtliga arvingar rätt att närvara och samtliga kommer i god tid att få information om dag, tid och plats. Bouppteckningsförrättningen ska enligt lag hållas inom 3 månader från dödsdagen.

Bouppteckningen skrivs under av bouppgivaren och av de två förrättningsmännen.

Inom en månad efter bouppteckningsförrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Efter förrättningen skickas den underskrivna bouppteckningen in till Skatteverket för registrering. Skatteverkets handläggningstid är normalt ca 8 – 10 arbetsveckor.

Efter bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna påbörja arvskiftesprocessen.

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.