Vad kostar en bouppteckning?

Vägledning för bouppteckningskostnader.

Kostnaden för en bouppteckning varierar och beror på hur mycket arbete vi behöver lägga ner i varje enskilt ärende. Det innebär i regel att en bouppteckning för ett större dödsbo med många dödsbodelägare där fler utredningar behöver göras blir dyrare, än om det finns en dödsbodelägare som ska ärva allt. Kostnaden varierar också beroende på ärendets juridiska komplexitet, omfattningen av tillgångar och skulder eller förekomst av juridiska handlingar så som testamenten, äktenskapsförord eller gåvobrev. En annan betydande faktor som påverkar den slutgiltiga kostnaden är den kontakt vi har med dödsboets olika personer under processens gång, exempelvis dödsbodelägarna eller andra personer ärendet berör. Vi rekommenderar alltid att en av er dödsbodelägare är den som i huvudsak kommunicerar med oss för att det ska bli så kostnadseffektivt för er som möjligt. Följande arbetsmoment är vanligast förekommande i ett bouppteckningsärende:

Vanliga arbetsmoment:

 • Upprättande och genomgång av uppdragsavtal samt uppläggning av ärende
 • Överlämning av uppgifter med bouppgivare och/eller beställaren
 • Begäran, och genomgång av dödsfallsintyg- och släktutredning från Skatteverket
 • Beställning, mottagande och genomgång av bouppteckning efter tidigare avliden make
 • Inhämtning och genomgång av aktuella saldobesked
 • Inhämtning och genomgång av eventuella taxeringsuppgifter eller värderingsintyg
 • Inhämtning och genomgång av testamente, äktenskapsförord eller andra dokument
 • Sammanställning av dödsbodelägarkrets och efterarvingar
 • Upprättande och utskick av kallelser
 • Delgivning av eventuellt testamente samt upprättande av testamentesgodkännanden
 • Mottagande och sammanställning av kallelser och eventuella testamentesgodkännanden
 • Sammanställning av uppgifter inför bouppteckningshandlingen
 • Upprättande av utkast av bouppteckningshandlingen
 • Eventuell korrigering av bouppteckningshandlingen
 • Förberedelser inför bouppteckningsförrättningen
 • Utskrift av slutgiltig bouppteckningshandling
 • Bouppteckningsförrättning och eventuellt efterarbete
 • Kontroll och underskrift av den andra förrättningsmannen
 • Utskick av bouppteckningen till bouppgivare för underskrift
 • Kontroll före inlämning till Skatteverket
 • Vidimering av kopia av underskriven bouppteckningshandling för inlämning till Skatteverket
 • Inlämning av bouppteckningshandling till Skatteverket
 • Utskick av registrerad bouppteckning till bouppgivaren/beställaren
 • Utskick av vidimerade kopior av registrerad bouppteckning till samtliga arvingar
 • Avslut och arkivering av ärende

Tidsredovisning

Under arbetets gång arbetar vi med fortlöpande tidsredovisning som vi alltid delger i samband med avslut och fakturering. Vid bouppteckningsförrättningen delger vi även alltid en preliminär tidredovisning. Ni kan när som helst kontakta oss för ett utdrag av redovisningen och få reda på den upparbetade kostnaden.

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.