Vad kostar ett arvskifte?

Vägledning för arvskifteskostnader

Kostnaden för ett arvskifte varierar och beror på hur mycket arbete vi behöver lägga ner i varje enskilt ärende. Det betyder i regel att ett arvskifte för ett större dödsbo med många arvingar och flera tillgångar blir dyrare än om det är färre arvingar och enbart bankmedel som ska tillskiftas. Kostnaden varierar också beroende på ärendets juridiska komplexitet eller hur mycket kontakt ni arvingar för med juristen hos oss. I den mån det går rekommenderar vi alltid att förbereda så mycket som möjligt innan ärendet påbörjas, där ni arvingar kommit överens hur tillgångarna ska värderas och tillskiftas. Följande arbetsmoment ingår som oftast i ett normalt arvskiftessärende:

Vanliga arbetsmoment:

 • Upprättande och genomgång av uppdragsavtal
 • Överlämning av uppgifter med er arvingar
 • Uppläggning och aktföring av ärende
 • Begäran, inhämtning och genomgång av aktuella saldobesked
 • Begäran, inhämtning och genomgång av eventuella värderingsintyg
 • Sammanställning av uppgifter inför arvskifteshandlingen
 • Försäljning av eventuella värdepapper
 • Uträkning av skiftesvärden
 • Upprättande av arvskifteshandlingen
 • Justering av arvskifteshandlingen
 • Utskick av arvskiftet till arvingarna för godkännande och underskrift
 • Utbetalning av arvslott på bank
 • Eventuell ansökan för godkännande hos Överförmyndarnämnden
 • Överföra lagfart hos Lantmäteriet
 • Avslut och arkivering av ärende

Tidsredovisning

Under arbetets gång arbetar vi med fortlöpande tidsredovisning som vi alltid delger i samband med avslut och fakturering. Ni kan när som helst kontakta oss för ett utdrag av redovisningen och få reda på den upparbetade kostnaden.

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.