Arvskifte

2 095 kr/tim

 • Chatta direkt Vardagar 08-17
 • Kontakta oss

På dina villkor.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digitalt eller fysiskt möte
 • Fakturering efter avslutat ärende

Upprätta arvskifte

När en person avlider och det finns fler än en dödsbodelägare ska ett skriftligt arvskifte upprättas. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna där man kommer överens om hur arvet ska fördelas. Det fungerar även som ett rättsligt verktyg för att fastställa och reglera vilken arvinge som ska erhålla vilken del av den avlidnes tillgångar. Arvskiftet behöver visas upp för exempelvis banker och Lantmäteriet för att kunna skifta ut tillgångar. Vi finns här för att hjälpa, underlätta och vägleda genom hela processen för arvskifte.

Se hela texten

Så här går det till

1

Kontakta oss för ett inledande kostnadsfritt samtal.

2

Vi ger er ett uppskattat pris och skickar ut ett uppdragsavtal.

3

Ni läser igenom avtalet och signerar, digitalt eller fysiskt.

4

När avtalet är signerat kontaktar vi er för att boka in en tid för uppstart av ärendet.

5

Ärendet påbörjas.

Vi reder ut begreppen

Dödsbodelägare är personer som enligt lag har rätt att ta beslut och agera i dödsboet. Det kan vara arvingar eller personer som av andra skäl har rätt till en andel av den avlidnas kvarlåtenskap, exempelvis genom ett testamente eller efterarv.

Ett legat avser en specifik sak eller ett specifikt penningbelopp som avsatts i en persons testamente för en särskild person eller organisation. En person som tar emot ett legat kallas legatarie.

En universell testamentstagare är en person eller en organisation som genom ett testamente har rätt till en andel av en avlidne personens tillgångar.

Skiftesdag refererar till den dag då värdet på tillgångarna och skulderna uppges i arvskiftet.

Bodelning vid dödsfall sker mellan make/sambo och dödsboet och sker alltid före arvskiftet. Arvskiftet är i sin tur distributionen av den avlides kvarlåtenskap. Om en bodelning behöver göras innan arvskiftet görs detta i en och samma handling, en så kallad Bodelning- och arvskifteshandling.

Ett partiellt arvskifte eller "delskifte" innebär att man fördelar en del av den avlidnes kvarlåtenskap. Man kan fördela allt utom en sak/en del om man vill. Det kan exempelvis vara aktuellt om dödsbodelägarna är oeniga om hur något i dödsboet ska fördelas eller om de vill skifta ut det som går i väntan på en bostadsförsäljning.

Tidslinje över arvskiftesprocsessen hos oss

Det första ni arvingar ska besluta om är hur ni vill att tillgångarna ska skiftas. Observera att för det fall att det bland dödsbodelägarna finns omyndiga barn eller person med god man eller förvaltare måste arvskiftet godkännas av Överförmyndarnämnden innan arvet kan skiftas mellan er. En del dödsbon väljer att sälja av samtliga tillgångar för att sedan skifta ut bankmedel medan andra väljer att skifta ut tillgången. Det är också viktigt att komma överens om vem som ska ha vad om det är tillgångar som ej kan delas. Vi rekommenderar att kalla till ett möte där samtliga arvingar deltar för att diskutera processens olika delar där. Det blir en möjlighet för samtliga arvingar att ge förslag och göra sin röst hörd. Vissa väljer att omgående göra ett partiellt arvskifte. Det betyder att enbart en del av egendomen i dödsboet fördelas. Resterande egendom ”stannar kvar” i dödsboet och skiftas ut vid det slutgiltiga arvskiftet. Detta kan med fördel användas om ni arvingar vill få ut en del av arvet i väntan på att fastighet eller annan egendom säljs.

När ni beslutat om hur tillgångarna ska skiftas genomförs inledningsvis en eventuell försäljning av tillgångar. Inhämtningen sker av de uppgifter som krävs till arvskifteshandlingen, exempelvis aktuella värden avseende tillgångarna och aktuella saldobesked hos berörd bank. Inhämtandet av uppgifter inför arvskiftet och eventuell försäljning av tillgångar kan ta lite tid då bankerna och andra parter vanligtvis har en speciell grupp som handlägger dödsbon. Vi hjälper er att beräkna ut skiftesvärden i de fall det måste tas hänsyn till eventuell skatt eller andra kostnader/avdrag.

När alla uppgifter inhämtats och eventuell försäljning genomförts fastställs arvskiftets skiftesdag och juristen kan påbörja upprättandet av ett utkast av arvskifteshandlingen. Inom två arbetsveckor från skiftesdagen skickas sedan utkastet ut till samtliga arvingar för påseende och godkännande.

När samtliga arvingar godkänt arvskifteshandlingen ska den skrivas under för att bli gällande. Vi kan på uppdrag av er arvingar förenkla processen genom att vi skriver under arvskifteshandlingen, för det krävs fullmakt från er.

När arvskifteshandlingen är undertecknad av samtliga arvingar kan skiftet verkställas. Vi kan på uppdrag av er arvingar genom fullmakt verkställa skiftet på bank eller ombesörja lagfartsändring hos Lantmäteriet. Handläggningstiderna varierar beroende på bank, där verkställandet av skiftet dröjer i regel ytterligare ca 6-12 arbetsveckor, då ärendet inte handläggs på det lokala bankkontoret utan ska utföras av bankens egen arvskiftesgrupp.

Vanliga frågor

Tiden för arvskiftesprocsessen är helt beroende av vad den avlidne efterlämnar sig att fördela. Ofta är det långa handläggningstider hos exempelvis banker och Lantmäteriet som gör att processen kan upplevas som lång och utdragen.

Nej, om det endast är en person som ärver räcker det med en registrerad bouppteckning.

Vi debiterar en löpande timtaxa om 2 095 kr/h inkl. moms i våra arvskiftesärenden. Priset beror således på dödsboets komplexitet och hur mycket tid vi behöver lägga ner i ärendet. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på 010 160 14 60 för att få en närmre prisuppskattning just för ert specifika ärende.

Nej, ett arvskifte behöver inte registreras någonstans och det är heller ingen myndighet som granskar eller kontrollerar det.

Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet och måste således göras först. Men det finns inga hinder för att påbörja arvskiftet under tiden som bouppteckningen handläggs hos Skatteverket. Snarare tvärtom! Vi diskuterar alltid arvskiftet och nästa steg i slutet av bouppteckningsförrättningen så att ni känner att ni kan komma igång och vidare.

Relaterade tjänster

Bouppteckning

2 095 kr/tim

Bouppteckningen är det första steget i avvecklingen av dödsboet och beskrivs som "livets bokslut".

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Digital eller fysisk förrättning
 • Delgivning av testamente
Läs mer om Bouppteckning

Dödsboförvaltning

2 095 kr/tim

Behöver du hjälp med förvaltning av dödsboet? Vi erbjuder en skräddarsydd helhetslösning.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Vi tar hand om allt
 • Skräddarsytt efter dina behov
Fast pris

Fullmakt för dödsbo

495 kr

Vi hjälper er att upprätta en fullmakt mellan er dödsbodelägare utifrån behov och önskemål.

 • Kostnadsfritt inledande samtal
 • Fri avbokning
 • Fakturering efter avslutat ärende

Läsning för dig

 • Vad händer om man inte kommer överens vid arvskifte?

 • Vad menas med enskild egendom och giftorättsgods?

 • Måste man betala skatt på arv?

 • Checklista vid dödsfall

Vi hjälper dig vart du än befinner dig.

Välkommen till våra kontor runt om i landet för ett personligt möte. Du kan alltid ringa till oss för ett kostnadsfritt samtal.